close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • 1. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. 
   

  1.1 Wymagane dokumenty
  •wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

  •odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia
  •dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, które zawierają brakujące dane (np.: podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia nupturientów) Jeśli akty te znajdują się w polskim urzędzie stanu cywilnego, wystarczy wskazanie nazwy tego urzędu oraz podanie informacji umożliwiających odszukanie aktu.
  •dowód uiszczenia opłaty konsularnej.


  1.2 Właściwość organu
  •urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego uzupełnieniu


  2. Sprostowanie polskiego aktu stanu cywilnego


  Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, podlegają one sprostowaniu.


  2.1 Wymagane dokumenty

  •wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
  •odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu
  •dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego (np.: akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia jednego z rodziców, akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia małżonków, akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego)
  •dowód uiszczenia opłaty konsularnej.


  2.2 Właściwość organu


  •urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego sprostowaniu.
   

  Odmowa uzupełnienia i sprostowania następuje w drodze decyzji administracyjnej na którą przysługuje odwołanie do właściwego wojewody. Jeżeli zakres sprostowania przekracza przesłankę oczywistego błędu pisarskiego, po wyczerpaniu drogi administracyjnej, istnieje możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego w postępowaniu przed sądem powszechnym.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: