close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • 3 września 2012

  Ustawą z dnia 02.04.2009 r. o obywatelstwie polskim do polskiego porządku prawnego wprowadzona została nowa instytucja przywrócenia obywatelstwa polskiego. Dotyczy osób, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r.

   

  Osoba zamieszkująca poza terytorium RP składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zawiera:


  1. dane cudzoziemca;
  2. adres zamieszkania;
  3. oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty;
  4. adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP;
  5. życiorys.
   

  Do wniosku dołącza się: 

   

  1. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  2. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
  3. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
  4. fotografię osoby objętej wnioskiem.
   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:


  1. w okresie: 01.09.1939-08.05.1945 r. dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął w tym okresie urząd publiczny w służbie tych państw;

  2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

  Wnioski, oświadczenia i dokumenty wymagane w sprawie obywatelskiej (a szczególnie akty stanu cywilnego) sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski (sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego w Polsce lub w polskiej placówce konsularnej). Akceptowalne są również wydawane przez chorwackie urzędy stanu cywilnego akty międzynarodowe, które nie wymagają tłumaczenia.


  Za przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego pobierana jest opłata konsularna zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Do pobrania:

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: