close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  (kliknij tu)

   

   

  UWAGA!

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.12.2016 r. w Republice Serbii opublikowano ustawę o uregulowaniu długu publicznego Republiki Serbii z tytułu niewypłaconych oszczędności obywateli zdeponowanych w bankach na terytorium RS oraz ich oddziałach  na terytoriach byłych republik Jugosławii („Službeni glasnik RSˮ, nr 108/16). Ustawa umożliwia obywatelom państw będących w przeszłości republikami b. Jugosławii (z wyjątkiem obywateli Serbii) oraz ich spadkobiercom, zgłaszać roszczenia, poprzez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia, dotyczące zwrotu tych oszczędności dewizowych w bankach położonych na terytorium Serbii oraz w filiach tych banków w pozostałych republikach byłej Jugosławii, które zostały złożone w ww. bankach do dnia 27.04.1992 r.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy kliknąć tu.

   

  Pozostałe informacje prawne:

   

  10. Uzyskiwanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. świadectwa niekaralności)

  Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności.

   

  Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać samodzielnie, przy okazji pobytu w Polsce w Biurze Informacyjnym lub Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych lub drogą pocztową bądź też korzystając z usług pełnomocnika

  Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania zaświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą wystąpić o zaświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 580)

   

   

  10.1. Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego

  Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

   

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

   

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku dostępny jest pod adresem: www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table

   

  Wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille dostępny jest pod adresem: www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1

   

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa). – link do strony MSZ z Legalizacją.

   

  Republika Serbii jest stroną konwencji haskiej, w celu uzyskania apostille należy zwrócić się do właściwego terytorialnie sądu okręgowego (Okruzni sud).

   

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:

  • Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
  • Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, , Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Bośnia-Hercegowina

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

  Podstawa prawna:

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
  • Konwencja nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
  • Konwencja nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

   

  10.2. Dowód osobisty

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego, chyba że wnioskodawca złoży wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości pośredniczenia konsula, czy pełnomocnika, przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

   

  Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

   

  Utrata dowodu osobistego, więcej: UTRATA DOKUMENTÓW.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące dowodów osobistych dostępne są na platformie obywatel.gov.pl pod adresem: www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe

   

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować na numer telefonu +381 11 2065 315.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 391, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

   

  10.3. Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii  dokumentu 

  Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.

   

  Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu administracji publicznej w państwie przyjmującym, jeżeli mają one wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

  W celu poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, który ma zostać włączony do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym i złożyć podpis w obecności konsula. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Nie ma możliwości zaocznego, telefonicznego lub korespondencyjnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

   

  Przepisy prawa polskiego mogą wymagać dla ważności określonych czynności prawnych (np. pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości, czy do dokonania zmian w umowie spółki prawa handlowego) dochowania formy aktu notarialnego. Poświadczanie przez konsula podpisu na tego typu dokumencie sporządzanym własnoręcznie jest niemożliwe.

   

  Konsul nie przygotowuje wzorów dokumentów (w tym pełnomocnictw), na których będzie składany podpis. Osoba wnioskująca o poświadczenie własnoręczności podpisu przez konsula powinna przyjść na wizytę z uprzednio przygotowanym dokumentem w języku polskim.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować na numer telefonu +381 11 2065 315.

   

  POŚWIADCZENIE WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII  DOKUMENTU 

  W celu poświadczenia zgodności wypisu, odpisu wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu oraz jego kopią. Wymagane jest również okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Kopia powinna być sporządzona na papierze formatu A4. W przypadku dokumentów wielostronicowych (np. paszportów) – jako kopia zadrukowana dwustronnie.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować na numer telefonu +381 11 2065 315.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U.  poz. 1274, z późn. zm.).

   

   

  10.4. „Poświadczenie życia” (na potrzeby ZUS)

  W wydziale konsularnym istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty”. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnienie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych potwierdza wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz, który raz w każdym roku kalendarzowym jest przekazywany emerytom i rencistom przez właściwy organ rentowy. Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może potwierdzić m.in. upoważniona osoba w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym.

  Z uwagi na obowiązujące w tym przypadku terminy ustawowe, osoby chcące poświadczyć własnoręczność podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania” przyjmowane są bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty, w zwykłych godzinach pracy urzędu oraz - po ustaleniu możliwości drogą telefoniczną - także poza godzinami przyjęć.

   

  Potwierdzenie własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania” jest bezpłatne.

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować na numer telefonu +381 11 2065 315.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

   

   

  10.5. Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP

  Konsul jest organem uprawnionym do dokonania potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski. Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie  nowego dowodu osobistego.

   

  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego (UWAGA! Dane we wniosku należy wpisywać wyłącznie dużymi literami - caps lock, ze wszystkimi znakami diakrytycznymi zgodnie z brzmieniem w dowodzie tożsamości). Po złożeniu wniosku należy umówić się na wizytę w konsulacie, na którą należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.

   

  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bezpłatne.

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować na numer telefonu +381 11 2065 315.

   

  Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych lub drugiego imienia uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633).

   

   

  10.6. Przewóz broni i amunicji

  Przywóz broni i amunicji do Polski z państw spoza Unii Europejskiej, a także przewiezienie jej tranzytem przez Polskę może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydawanego przez polskiego konsula. Przepisy te dotyczą zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

   

  Przy przekraczaniu granicy należy pisemnie zgłosić organom celnym przywóz broni i amunicji.

   

  Jeżeli osoba nie posiada pozwolenia na broń, ma obowiązek niezwłocznego złożenia broni i amunicji do depozytu urzędu celnego oraz w terminie 14 dni wystąpienia do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

   

  Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej oraz są w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.

   

  Dokumenty wymagane w procedurze ubiegania się o wydanie zaświadczenia:

  • ważny paszport lub dowód osobisty;
  • zaświadczenie uprawniające do nabycia broni wydane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia);
  • dowód nabycia broni;
  • pozwolenie na broń wydane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji;
  • wypełniona karta informacyjna broni.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować na numer telefonu +381 11 2065 315.

   

  W zależności od rodzaju sprawy konsul wydaje następujące rodzaje zaświadczeń:

  1. Zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Przewóz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula. Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane do okazania tego zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy. Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej.

  2. Zaświadczenie uprawniające do przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby

  Przywóz broni i amunicji przez obywateli polskich z państw nie będących członkami Unii Europejskiej na własne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula. Obywatele polscy na stałe zamieszkali w kraju przywożący broń na własne potrzeby są obowiązani, przekraczając granicę, zgłosić w formie pisemnej właściwemu organowi celnemu przywóz broni i amunicji. Formularze zgłoszeń są dostępne we właściwym urzędzie celnym i obejmują dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację broni, a także osoby przywożącej broń. Organ celny ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwy organ policji, podając uzyskane informacje.

   

  W przypadku, gdy osoba, o której mowa powyżej nie posiada pozwolenia na broń, jest zobowiązana złożyć broń do depozytu właściwego organu celnego, a także w terminie 14 dni od daty przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu policji z  wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

   

  3. Zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę

  Istnieje również możliwość przywozu oraz wywozu broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców. Przywóz broni wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula. Uprawnionymi do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu za granicę są następujące kategorie osób:

  • cudzoziemcy oraz obywatele polscy, mający miejsce stałego zamieszkania za granicą, przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w polowaniach (myśliwi przywożący do Polski broń w celach łowieckich, mogą także przywozić i wywozić amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej 100 sztuk);
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w przygotowaniach do takich imprez. Zaproszenia muszą być potwierdzone przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji;
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przywożący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń sygnałową, jeżeli stanowi ona wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych;
  • członkowie misji dyplomatycznych, członkowie urzędów konsularnych, osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych oraz osoby, którym broń i amunicja niezbędna są do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w terminie 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. W okresie ważności zaświadczenia można dokonywać na jego podstawie zakupu amunicji.

   

  Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę są obowiązane do okazania zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: