close

(klikni ovde)

 

 

 

Information regarding personal data processing in the consular files

 

(click here)

 

vako lice ima pravo da dobije iscrpne informacije vezane za svoje lične podatke, koji se obrađuju u skupu podataka.
U skladu sa čl. 32 st. 5 Zakona o zaštiti ličnih podataka, pravo na informacije zainteresovano lice može da koristi ne češće nego jednom u 6 meseci.

Na osnovu sa čl. 32 st.1, tačke 1-5a Zakona o zaštiti ličnih podataka, lice na koje se to odnosi može zahtevati - imajući u vidu obradu njenih ličnih podataka - sledeće informacije:

 

• da li postoji skup,

• od kada se podaci obrađuju,

• kakav je izvor podataka,

• na koji se način podaci objavljuju,

• u kom obimu i kome su dostupni.


Administrator tražene informacije daje u roku od 30 dana.

Kako bi se dobila informacioja o obradi ličnih podataka u konzularnim sistemima, potrebno je podneti zahtev - na poljskom ili engleskom jeziku - na adresu:

***
Konsul RP w Belgradzie
ul. Kneza Milosa 38
11000 Beograd
***


Zahtev treba da sadrži:

1. ime i prezime podnosioca zahteva
2. PESEL broj (ukoliko ga lice poseduje),
3. državljanstvo,
4. datum i mesto rođenja
5. mesto stanovanja (zemlja, mesto, ulica i broj kuće, stana),
6. predmet na koji se odnosi zahtev
7. potpis podnosioca zahteva.


Kako bi se jednoznačno identifikovali podaci, podnosilac zahteva može da priloži i fotokopiju lične isprave koja sadrži lične podatke.


U skladu sa čl. 32 Zakona od 14.juna 1960.godine „Kodeks upravnog postupka" (Službeni list iz 2000.godine, Br.98, poz.1071 sa kasnijim izmenama i dopunama) Stranu može u upravnom postupku zastupati Opunomoćenik ukoliko priroda radnje ne zahteva lično prisustvo.


Principe ustanovljavanja Opunomoćenika u procesu definiše čl. 33 Kodeksa upravnog postupka, odnosno:

- opunomoćenik Strane može da bude fizičko lice koje ima poslovnu sposobnost,
- punomoćje mora se prijaviti u pismenom obliku,
- opunomoćenik prilaže radi stavljanja u dosje, originalni ili zvanično overen izvod iz punomoćja.


Advokat ili pravni savetnik ili patentni zastupnik može sam da overi otpis punomoćja, koje mu je dato.


Odbijanje da se daju lični podaci


U skladu sa čl. 34 Zakona o zaštiti ličnih podataka, administrator može da odbije da pruži informacije licu, na koje se odnose podaci, o kojima je reč u čl. 32 st.1, tačke 1-5a, ukoliko bi to:
1. dovelo do objavljivanja nejavnih informacija,
2. predstavljalo opasnost po odbranu ili bezbednost države, po život i zdravlje ljudi ili po bezbednost i javni mir,
3. predstavljalo opasnost po osnovne privredne ili finansijske interese države,
4. bitnu povredu ličnih dobara lica na koje se odnose podaci, ili nekih drugih lica.


Pravo na ispravljanje podataka, zahtev za zaustavljanjem njihove obrade ili za njihovim eliminisanjem

Lice, na koje se podaci odnose može da se obrati administratoru podataka sa zahtevom za njihovo dopunjavanje, aktualiziranje, ispravku, privremeno ili trajno zaustavljanje njihove obrade ili njihovu eliminaciju. Mora ipak prethodno dokazati da su podaci nekompletni, neistiniti, da su prikupljeni uz narušavanje odredbi zakona ili više nisu potrebni za realizaciju cilja radi koga su prikupljani.

© 2012 Ministry of Foreign Affairs